Parallels for VSM, 3.52.2

Text line: pra nūnaṃ pūrṇabandhura stuto yāsi vaśāṁ anu yojā nvindra te harī //
no other annotations for this line