Parallels for VSM, 4.19.2

Text line: sā naḥ suprācī supratīcy edhi mitras tvā padi badhnītāṃ pūṣādhvanas pātv indrāyādhyakṣāya //
no other annotations for this line