Parallels for VSM, 5.9.10

Text line: yo dvitīyasyāṃ pṛthivyām asi yat te 'nādhṛṣṭaṃ nāma yajñiyaṃ tena tvādadhe /
no other annotations for this line