Parallels for SDhPS, 3.212.2

Text line: bahūni cā niṣkuṭasaṃkaṭāni uccārapūrṇāni jugupsitāni //
no other annotations for this line