Parallels for SDhPS, 3.268.1

Text line: putrā mamā yūyamahaṃ pitā vo mayā ca niṣkāsita yūya duḥkhāt /
no other annotations for this line