Parallels for SDhPS, 3.295.2

Text line: ābādha teṣāṃ bahukāśca bhonti anāthabhūtā viharanti loke //
no other annotations for this line