Parallels for VSM, 6.27.1

Text line: devīr āpo apāṃ napād yo va ūrmir viṣya indriyāvān madintamaḥ /
no other annotations for this line