Parallels for VSM, 8.20.2

Text line: ṛdhag ayā ṛdhag utāśamiṣṭhāḥ prajānan yajñam upayāhi vidvānt svāhā //
no other annotations for this line