Parallels for KS, 11, 8.56.0

Text line: yathā vadhyam uddharaty utsṛjaty unnayaty evam evainam etad uddharaty utsṛjaty unnayati //
no other annotations for this line