Parallels for VSM, 12.4.3

Text line: sāma te tanūr vāmadevyaṃ yajñāyajñiyaṃ pucchaṃ dhiṣṇyāḥ śaphāḥ /
no other annotations for this line