Parallels for VSM, 12.13.1

Text line: agre bṛhann uṣasām ūrdhvo asthān nirjaganvān tamaso jyotiṣāgāt /
no other annotations for this line