Parallels for VSM, 12.62.1

Text line: asunvantam ayajamānam iccha stenasyetyām anvihi taskarasya /
no other annotations for this line