Parallels for KauśS, 13, 12.3.1

Text line: mā no vidan namo devavadhebhya iti etābhyāṃ sūktābhyāṃ juhuyāt //
no other annotations for this line