Parallels for PABh zu PāśupSūtra, 1, 7.9.2

Text line: grāme vā yadi vāraṇye puṇyasthānaṃ hi śūlinaḥ //
no other annotations for this line