Parallels for PABh zu PāśupSūtra, 1, 31.10.0

Text line: āha kim ayaṃ siddhas teṣāṃ kadācid vadhyo bhavati neti //
no other annotations for this line