Parallels for PABh zu PāśupSūtra, 3, 13.5.0

Text line: anenānṛtābhiyogenāsya tatpuṇyamāgacchati asyāpi ca yat pāpaṃ tān gacchati //
no other annotations for this line