Occurrences

Divyāvadāna

Divyāvadāna
Divyāv, 1, 401.0 sa kathayati amba tāta anujānīdhvam //