Occurrences

Divyāvadāna
Laṅkāvatārasūtra

Divyāvadāna
Divyāv, 12, 343.1 kecidbuddhanirmāṇāścaṅkramyante kecit tiṣṭhanti kecinniṣīdanti kecicchāyāṃ kalpayanti tejodhātumapi samāpadyante jvalanatapanavarṣaṇavidyotanaprātihāryāṇi kurvanti //
Laṅkāvatārasūtra
LAS, 2, 132.53 te saṃsāragaticakre punarmahāmate caṅkramyante /