Occurrences

Kathāsaritsāgara

Kathāsaritsāgara
KSS, 5, 3, 121.1 anantaraṃ ca tam api pratyapṛcchad vaṇigvaram /