Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Meghadūta
Bhāratamañjarī
Nibandhasaṃgraha
Āyurvedadīpikā
Mugdhāvabodhinī

Mahābhārata
MBh, 16, 4, 19.2 nirdiśann iva sāvajñaṃ tadā savyena pāṇinā //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 14, 38.1 saṃvatsaroṣite śiṣye gurur jñānam anirdiśan /
Matsyapurāṇa
MPur, 154, 17.2 amarānvaradenāha vāmahastena nirdiśan //
Meghadūta
Megh, Pūrvameghaḥ, 23.1 ambhobindugrahaṇacaturāṃś cātakān vīkṣamāṇāḥ śreṇībhūtāḥ parigaṇanayā nirdiśanto balākāḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 754.2 nirdiśanpādanirghātairdolālīlāmiva kṣitaiḥ //
BhāMañj, 13, 308.1 kośadurgabalādīnāṃ kṣayaṃ śatruṣv anirdiśan /
Nibandhasaṃgraha
NiSaṃ zu Su, Śār., 3, 35.3, 1.0 sarvendriyādhiṣṭhānatvena vedotpattimadhyāyaṃ śukrārtavamūlatvācchukrārtavayoḥ śukrārtavayoḥ akālaśabda kramaniṣpattyā pāñcabhautikatvaṃ stanyadarśanādilakṣaṇena sadyogṛhītagarbhalakṣaṇaṃ saumyarasasambhūtayor daurhṛdaviśeṣair darśayannāha rasādhīnatvād aviśiṣṭakāraṇād matāntaram darśayannāha cikitsārthamāha srāvaṇaviṣayam śoṇitamevādhikartumāha upadiśannāha rasasyopacayakaratvādvṛddhenāpi vyādhibhedaṃ saptavidhavyādhīnāṃ vyādhibhedaṃ sukhasādhyatvādikarmabodhārthaṃ yogavāhitāṃ pratipādayannāha sarvendriyādhiṣṭhānatvena śukrārtavamūlatvācchukrārtavayoḥ saumyarasasambhūtayor stanyadarśanādilakṣaṇena sadyogṛhītagarbhalakṣaṇaṃ rasasyopacayakaratvādvṛddhenāpi śoṇitamevādhikartumāha cikitsārthamāha sukhasādhyatvādikarmabodhārthaṃ sarvendriyādhiṣṭhānatvena śukrārtavamūlatvācchukrārtavayoḥ stanyadarśanādilakṣaṇena śoṇitamevādhikartumāha rasasyopacayakaratvādvṛddhenāpi sukhasādhyatvādikarmabodhārthaṃ śukrārtavamūlatvācchukrārtavayoḥ rasasyopacayakaratvādvṛddhenāpi sukhasādhyatvādikarmabodhārthaṃ śukrārtavamūlatvācchukrārtavayoḥ sukhasādhyatvādikarmabodhārthaṃ nikhilavyādhiniścayacikitsālakṣaṇāṃ prāṇādhiṣṭhānatvena vyākhyāsyāma śukraśoṇitaśuddhyanantaraṃ svarūpamāha svarūpam strīpuṃnapuṃsakalakṣaṇāni etajjñāpayati janayannekaikasmin kālaṃ guṇaviśeṣākrāntānām nirdiśannāha garbhāśayāprāptiṃ yasmin viśiṣṭakāryotpāda āha rasam spaṣṭīkurvannāha lakṣaṇam prādhānyaṃ ityādiślokena dhātūnāṃ sukhabodhārthaṃ lakṣaṇam devatetyādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 1, 25.3, 1.0 māsena vardhitavyam kurvannāha adhikṛtyāha atideśena vaktumāha rasagatiṃ athāvisrāvyā teṣām rasaḥ āha copadiśannāha tatra tadduṣṭam sarvavyādhyuparodha nirdiśannāha krameṇa doṣāṇāṃ prasaratāṃ caiṣāṃ ca nirdiśannāha nirdiśannāha darśayannāha mānasāstvityādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 1, 25.3, 1.0 māsena vardhitavyam kurvannāha adhikṛtyāha atideśena vaktumāha rasagatiṃ athāvisrāvyā teṣām rasaḥ āha copadiśannāha tatra tadduṣṭam sarvavyādhyuparodha nirdiśannāha krameṇa doṣāṇāṃ prasaratāṃ caiṣāṃ ca nirdiśannāha nirdiśannāha darśayannāha mānasāstvityādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 1, 25.3, 1.0 māsena vardhitavyam kurvannāha adhikṛtyāha atideśena vaktumāha rasagatiṃ athāvisrāvyā teṣām rasaḥ āha copadiśannāha tatra tadduṣṭam sarvavyādhyuparodha nirdiśannāha krameṇa doṣāṇāṃ prasaratāṃ caiṣāṃ ca nirdiśannāha nirdiśannāha darśayannāha mānasāstvityādi //
NiSaṃ zu Su, Śār., 3, 21.2, 1.0 garbhāvakramaṇaṃ abhidhāya saumyam darśayannāha hetuṃ darśayitum rasād tatra kāle'patyaphalaprado tatra spaṣṭayitum kāle nirdiśannāha nirdiśannāha āha eva bhavataś krameṇotpattiṃ svabhāvabhedaṃ bhavantītyādi //
NiSaṃ zu Su, Śār., 3, 21.2, 1.0 garbhāvakramaṇaṃ abhidhāya saumyam darśayannāha hetuṃ darśayitum rasād tatra kāle'patyaphalaprado tatra spaṣṭayitum kāle nirdiśannāha nirdiśannāha āha eva bhavataś krameṇotpattiṃ svabhāvabhedaṃ bhavantītyādi //
NiSaṃ zu Su, Śār., 3, 5.1, 1.0 sa tad nirdiśannāha tatretyādi //
NiSaṃ zu Su, Śār., 3, 3.1, 1.0 rasavīryavipākaprabhāvāṇām kāle'patyaphalaprado kālabalapravṛttā rasavīryavipākaprabhāvāṇām kāle'patyaphalaprado rasavīryavipākaprabhāvāṇām nirdiśannāha śiraḥ garbhāvataraṇakriyām yujyata ityādi //
NiSaṃ zu Su, Śār., 3, 17.2, 1.0 tannirvṛttau vardhamānaśarīradhātūnāṃ āsthāpanānuvāsane pratipādayannāha vardhamānaśarīradhātūnāṃ nirdiśannāha prāktanaślokābhihitaguṇāguṇopapattiṃ yoṣitāṃ deye //
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 17.1, 1.0 māsi nirdiśannāha dṛṣṭāntam ityādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 4.1, 3.0 sravati aṅgapratyaṅgapravyaktībhāvāttu nirdiśannāha puruṣalakṣaṇaṃ gacchati //
NiSaṃ zu Su, Cik., 29, 12.32, 5.0 svabalotkarṣāt caśabda nirdiśannāha vātādivyādher kartāraḥ //
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 15.3, 9.0 jagadrūpeṇa peyādisaṃsarjanakrameṇa samādhānamāha peyādisaṃsarjanakrameṇa asyādau tatsthānadevāḥ nirdiśannāha pramadā kathitāni //
NiSaṃ zu Su, Sū., 24, 5.5, 12.0 adhikā nirdiśannāha upasargādayaḥ tarpaṇādi latākārā nirdiśannāha āṅ śiṣyā amānuṣopasargādayaḥ bhautikaśarīreṇa sabhāpuruṣeṣūpamā ityanarthakaṃ karotītyāha nyūnena copacīyamāne tiryakpatantī dantā doṣetyādi //
Āyurvedadīpikā
ĀVDīp zu Ca, Cik., 2, 3.4, 7.0 rasāyanaprayoge varjanīyaṃ grāmyāhārādi dūṣaṇatvena nirdiśannāha sarve ityādi //
Mugdhāvabodhinī
MuA zu RHT, 19, 38.2, 1.0 bahūnnirdiśan viśeṣamāha abhraketyādi //