Occurrences

Arthaśāstra
Avadānaśataka
Mahābhārata
Manusmṛti
Kāmasūtra
Nāradasmṛti

Arthaśāstra
ArthaŚ, 1, 15, 53.1 anāsannaiḥ saha pattrasampreṣaṇena mantrayeta //
ArthaŚ, 1, 19, 12.1 pañcame mantripariṣadā pattrasampreṣaṇena mantrayeta cāraguhyabodhanīyāni ca budhyeta //
Avadānaśataka
AvŚat, 10, 5.7 yāvantaś ca kāśikośaleṣu janakāyāḥ prativasanti teṣāṃ dūtasaṃpreṣaṇaṃ kṛtam saptāhaṃ yūyaṃ sakalā yatheṣṭacāriṇaḥ sukhasparśaṃ viharata /
AvŚat, 13, 4.2 tataś cakṣuḥsaṃpreṣaṇamātreṇa jetavane 'ntarhito bhikṣugaṇaparivṛtas taṃ pradeśam anuprāptaḥ /
Mahābhārata
MBh, 12, 352, 2.2 smaraṇīyo 'smi bhavatā saṃpreṣaṇaniyojanaiḥ //
Manusmṛti
ManuS, 7, 153.1 dūtasampreṣaṇaṃ caiva kāryaśeṣaṃ tathaiva ca /
Kāmasūtra
KāSū, 5, 5, 14.4 antaḥpurikā vā prayojyayā saha svaceṭikā saṃpreṣaṇena prītiṃ kuryāt /
Nāradasmṛti
NāSmṛ, 2, 12, 64.1 dūtīprasthāpanaiś caiva lekhāsaṃpreṣaṇair api /