Occurrences

Aṣṭasāhasrikā
Mūlamadhyamakārikāḥ
Kūrmapurāṇa
Nāradasmṛti
Āyurvedadīpikā

Aṣṭasāhasrikā
ASāh, 1, 30.13 tatkasya hetoḥ asadbhūtatvādabaddhā amuktā viviktatvādabaddhā amuktā anutpannatvādabaddhā amuktā /
Mūlamadhyamakārikāḥ
MMadhKār, 18, 7.2 anutpannāniruddhā hi nirvāṇam iva dharmatā //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 11, 99.1 yady anutpannavijñāno viraktaḥ prītisaṃyutaḥ /
Nāradasmṛti
NāSmṛ, 2, 12, 79.1 anutpannaprajāyās tu patiḥ preyād yadi striyāḥ /
Āyurvedadīpikā
ĀVDīp zu Ca, Śār., 1, 135.2, 8.0 atha na bhavatvarthasparśaḥ tataḥ kimityāha nāspṛṣṭo vetti vedanā iti arthasparśaśūnyaḥ san na sukhaduḥkhe anutpannatvādeva vettītyarthaḥ //