Occurrences

Gobhilagṛhyasūtra

Gobhilagṛhyasūtra
GobhGS, 3, 2, 10.0 tāsv anusavanam udakopasparśanam //