Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 3, 2, 39.2 bhakṣyate salile matsyais tathā sarveṇa vittavān //
MBh, 3, 77, 29.1 prasthāpya puṣkaraṃ rājā vittavantam anāmayam /
MBh, 5, 113, 6.2 na tathā vittavān asmi kṣīṇaṃ vittaṃ hi me sakhe //