Occurrences

Kaiyadevanighaṇṭu

Kaiyadevanighaṇṭu
KaiNigh, 2, 142.2 gārutmataṃ marakatam aśmagarbho harinmaṇiḥ //