Occurrences

Divyāvadāna

Divyāvadāna
Divyāv, 19, 266.1 na mama pratirūpaṃ yad aham akarmikā tiṣṭheyamiti //