Occurrences

Buddhacarita
Mahābhārata
Matsyapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī
Kṛṣiparāśara
Haṃsadūta
Kokilasaṃdeśa

Buddhacarita
BCar, 1, 45.2 khyātāni karmāṇi ca yāni śaureḥ śūrādayasteṣvabalā babhūvuḥ //
Mahābhārata
MBh, 2, 35, 12.2 teṣāṃ kathayatāṃ śaurer ahaṃ guṇavato guṇān /
MBh, 3, 224, 16.2 āruroha rathaṃ śaureḥ satyabhāmā ca bhāminī //
MBh, 5, 92, 50.2 saṃspṛśann āsanaṃ śaurer mahāmatir upāviśat //
MBh, 5, 129, 4.2 tasya saṃsmayataḥ śaurer vidyudrūpā mahātmanaḥ /
MBh, 6, 55, 89.1 sudarśanaṃ cāsya rarāja śaures taccakrapadmaṃ subhujorunālam /
MBh, 7, 76, 33.1 śaurer abhīśuhastasya pārthasya ca dhanuṣmataḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 46, 21.1 sutanū ratharājī ca śaurerāstāṃ parigrahau /
MPur, 57, 11.2 netradvayaṃ padmanibhaṃ tathendorindīvaraśyāmakarāya śaureḥ //
MPur, 57, 28.2 matimapi ca dadāti so'pi śaurerbhavanagataḥ paripūjyate'maraughaiḥ //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 1, 14, 32.1 tathaivānucarāḥ śaureḥ śrutadevoddhavādayaḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 5, 47.1 antaḥpuraṃ viviśatuḥ śaureḥ kelīgṛhaṃ śriyaḥ /
BhāMañj, 5, 133.1 iti śaurervacaḥ śrutvā sānujasya ca bhūpateḥ /
BhāMañj, 7, 663.1 tataḥ śaurergirā vīraḥ pravaro raudrakarmaṇām /
Kṛṣiparāśara
KṛṣiPar, 1, 45.2 jalanidhirapi śoṣaṃ yāti vāre ca śaurerbhavati khalu dharitrī dhūlijālairadṛśyā //
Haṃsadūta
Haṃsadūta, 1, 19.1 tadante vāsantīviracitam anaṅgotsavakalācatuḥśālaṃ śaureḥ sphurati na dṛśau tatra vikireḥ /
Kokilasaṃdeśa
KokSam, 1, 16.1 vandasvārāt priyasakha punardarśanāyātra śaureḥ kāñcībhartuḥ karigiritaṭe puṇyamenaṃ vimānam /
KokSam, 1, 86.1 saṃsarpadbhistanurucibharaiḥ saṅgamagrāmaśaures tāpiñchābhaiḥ stabakitatalaṃ gāhamāno vihāyaḥ /