Occurrences

Kauśikasūtradārilabhāṣya

Kauśikasūtradārilabhāṣya
KauśSDār, 5, 8, 2-3, 3.0 anvārabdhāyai śāntyudakaṃ karoti //
KauśSDār, 5, 8, 4, 1.0 tasmin śāntyudake etad ya ātmadā iti //
KauśSDār, 5, 8, 5, 1.0 tena śāntyudakenaitāṃ na kārayitāram //