Occurrences

Avadānaśataka
Aṣṭādhyāyī
Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Laṅkāvatārasūtra
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Mugdhāvabodhinī

Avadānaśataka
AvŚat, 8, 2.2 atha rājā prasenajit kauśalyo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ /
AvŚat, 8, 2.4 ekānte niṣaṇṇo rājā prasenajit kauśalyo bhagavantam idam avocat bhagavān nāma bhadanta anuttaro dharmarājo vyasanagatānāṃ sattvānāṃ paritrātā anyonyavairiṇāṃ vairapraśamayitā /
AvŚat, 8, 2.8 adhivāsayati bhagavān rājñaḥ prasenajitaḥ kauśalyasya tūṣṇībhāvena /
AvŚat, 8, 2.9 atha rājā prasenajit kauśalyo bhagavatas tūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvotthāyāsanāt prakrāntaḥ //
Aṣṭādhyāyī
Aṣṭādhyāyī, 4, 1, 155.0 kauśalyakārmāryābhyāṃ ca //
Mahābhārata
MBh, 6, 16, 34.2 bṛhadbalaśca kauśalyaḥ kṛtavarmā ca sātvataḥ //
MBh, 12, 107, 22.1 tataḥ kauśalyam āhūya vaideho vākyam abravīt /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 51, 22.1 hiraṇyanābhaḥ kauśalyo lokākṣiḥ kuthumistathā /
Laṅkāvatārasūtra
LAS, 2, 101.35 mahākaruṇopāyakauśalyānābhogagatena mahāmate prayogena sarvasattvamāyāpratibimbasamatayā anārabdhapratyayatayā adhyātmabāhyaviṣayavimuktatayā cittabāhyādarśanatayā animittādhiṣṭhānānugatā anupūrveṇa bhūmikramasamādhiviṣayānugamanatayā traidhātukasvacittatayā adhimuktitaḥ prativibhāvayamānā māyopamasamādhiṃ pratilabhante /
LAS, 2, 141.13 tadyathā mahāmate kumbhakāra ekasmānmṛtparamāṇurāśervividhāni bhāṇḍāni karoti hastaśilpadaṇḍodakasūtraprayatnayogāt evameva mahāmate tathāgatāstadeva dharmanairātmyaṃ sarvavikalpalakṣaṇavinivṛttaṃ vividhaiḥ prajñopāyakauśalyayogair garbhopadeśena vā nairātmyopadeśena vā kumbhakāravaccitraiḥ padavyañjanaparyāyair deśayante /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 7, 47.2 hiraṇyanābhaḥ kauśalyo logākṣiḥ kuthumis tathā //
LiPur, 1, 24, 93.1 hiraṇyanābhaḥ kauśalyo lokākṣī kuthumis tathā /
Matsyapurāṇa
MPur, 49, 75.2 hiraṇyanābhinaḥ śiṣyaḥ kauśalyasya mahātmanaḥ //
Mugdhāvabodhinī
MuA zu RHT, 16, 25.2, 1.0 kiṃ kṛtvā rasendro niyojitaḥ jñātvā tatkarmakauśalyaṃ rasendrakarmaprāvīṇyaṃ jñātveti //