Occurrences

Manusmṛti

Manusmṛti
ManuS, 7, 126.1 paṇo deyo 'vakṛṣṭasya ṣaḍ utkṛṣṭasya vetanam /
ManuS, 8, 5.1 vetanasyaiva cādānaṃ saṃvidaś ca vyatikramaḥ /
ManuS, 8, 214.2 ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi vetanasyānapakriyām //
ManuS, 8, 215.2 sa daṇḍyaḥ kṛṣṇalāny aṣṭau na deyaṃ cāsya vetanam //
ManuS, 8, 216.2 sa dīrghasyāpi kālasya tal labhetaiva vetanam //
ManuS, 8, 217.2 na tasya vetanaṃ deyam alponasyāpi karmaṇaḥ //