Occurrences

Baudhāyanadharmasūtra

Baudhāyanadharmasūtra
BaudhDhSū, 1, 3, 36.1 ucchiṣṭavarjanaṃ tatputre 'nūcāne vā //
BaudhDhSū, 1, 3, 44.1 bhrātṛputraśiṣyeṣu caivam //
BaudhDhSū, 1, 6, 8.1 bhūmir bhūmim agān mātā mātaram apy agāt bhūyāsma putraiḥ paśubhir yo no dveṣṭi sa bhidyatām iti //