Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Bṛhadāraṇyakopaniṣad
Aṣṭasāhasrikā
Aṣṭādhyāyī
Mahābhārata
Manusmṛti
Bodhicaryāvatāra
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa
Kathāsaritsāgara

Atharvaveda (Śaunaka)
ŚS, 6, 116, 3.1 yadīdaṃ mātur yadi pitur naḥ pari bhrātuḥ putrāc cetasa ena āgan /
Bṛhadāraṇyakopaniṣad
BĀU, 1, 4, 8.1 tad etat preyaḥ putrāt preyo vittāt preyo 'nyasmāt sarvasmād antarataraṃ yad ayam ātmā /
BĀU, 6, 5, 1.5 bhāradvājīputraḥ pārāśarīputrāt /
Aṣṭasāhasrikā
ASāh, 3, 1.1 atha khalu bhagavān ye tatra devaputrāḥ parṣadi saṃnipatitāḥ saṃniṣaṇṇāścābhūvan yāś ca bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ saṃnipatitāḥ saṃniṣaṇṇāścābhūvan tān devaputrān saṃnipatitān saṃniṣaṇṇāṃś ca viditvā tāś ca sarvāścatasraḥ parṣadaḥ saṃnipatitāḥ saṃniṣaṇṇāś ca viditvā kāmāvacarān rūpāvacarāṃś ca devaputrān brahmakāyikāṃś ca devaputrān ābhāsvarāṃś ca parīttaśubhāṃś ca akaniṣṭhāṃś ca devaputrān sākṣiṇaḥ sthāpayitvā śakradevendrapramukhān kāmāvacarān devaputrān mahābrahmapramukhāṃś ca brahmakāyikān devaputrānābhāsvarāṃś ca devaputrānāmantrayate sma yo hi kaściddevaputrāḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati pravartayiṣyati na tasya māro vā mārakāyikā vā devatā avatāraprekṣiṇyo 'vatāragaveṣiṇyo 'vatāraṃ lapsyante /
ASāh, 3, 17.3 utpannotpannāścaiṣāmupadravā rājato vā rājaputrato vā rājamantrito vā rājamahāmātrato vā imāṃ prajñāpāramitāṃ samanvāharatāṃ vā svādhyāyatāṃ vā punarevāntardhāsyanti /
ASāh, 5, 2.1 punaraparaṃ kauśika yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā yatra yatra bhājanībhūtāḥ kulaputrā vā kuladuhitaro vā syuḥ asyāḥ prajñāpāramitāyāḥ tatra tatra gatvā tebhyaḥ imāṃ prajñāpāramitāṃ dadyāt saṃvibhāgaṃ kuryāt ayameva kauśika tataḥ kulaputrātkuladuhiturvā sakāśādbahutaraṃ puṇyaṃ prasavet //
ASāh, 5, 3.5 ayaṃ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā parityāgabuddhyā tataḥ paurvakātkulaputrātkuladuhiturvā sakāśādbahutaraṃ puṇyaṃ prasavet /
ASāh, 5, 4.4 ayaṃ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā parityāgabuddhyā tataḥ paurvakātkulaputrātkuladuhiturvā sakāśādbahutaraṃ puṇyaṃ prasavet //
ASāh, 5, 10.1 punaraparaṃ kauśika yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā svayaṃ ca vācayet parebhyaś ca likhitvā pūrvavaddadyāt ayatnataḥ kauśika pūrvakātkulaputrātkuladuhiturvā sakāśādbahutaraṃ puṇyaṃ prasavet /
ASāh, 5, 13.6 ayameva kauśika tataḥ paurvakātkulaputrataḥ kuladuhitṛto vā sakāśādbahutaraṃ puṇyaṃ prasavet /
ASāh, 5, 19.5 ayameva kauśika tataḥ paurvakātkulaputrataḥ kuladuhitṛto vā sakāśādbahutaraṃ puṇyaṃ prasavet /
ASāh, 5, 20.7 ayameva kauśika tataḥ paurvakātkulaputrataḥ kuladuhitṛto vā sakāśādbahutaraṃ puṇyaṃ prasavet /
Aṣṭādhyāyī
Aṣṭādhyāyī, 5, 1, 40.0 putrāc cha ca //
Mahābhārata
MBh, 1, 2, 201.3 bhīṣmād bhāgīrathīputrāt kururājo yudhiṣṭhiraḥ //
MBh, 1, 54, 2.1 janayāmāsa yaṃ kālī śakteḥ putrāt parāśarāt /
MBh, 1, 77, 21.3 nānyaṃ vṛṇe putrakāmā putrāt parataraṃ na ca /
MBh, 1, 122, 47.17 ācāryaputrāt tasmāt tu viśeṣopacaye pṛthak /
MBh, 1, 125, 7.1 yo me putrāt priyataraḥ sarvāstraviduṣāṃ varaḥ /
MBh, 3, 10, 4.3 dṛḍhaṃ vedmi paraṃ putraṃ paraṃ putrānna vidyate //
MBh, 3, 35, 2.1 ahaṃ hyakṣān anvapadyaṃ jihīrṣan rājyaṃ sarāṣṭraṃ dhṛtarāṣṭrasya putrāt /
MBh, 3, 37, 23.1 bhīṣmāddroṇāt kṛpāt karṇād droṇaputrācca bhārata /
MBh, 4, 45, 20.1 putrād anantaraḥ śiṣya iti dharmavido viduḥ /
MBh, 4, 46, 9.1 anyatra bhāratācāryāt saputrād iti me matiḥ /
MBh, 4, 52, 28.2 apājahrur mahāvegāḥ kuntīputrād dhanaṃjayāt //
MBh, 5, 137, 5.1 taṃ cet putrāt priyataraṃ pratiyotsye dhanaṃjayam /
MBh, 5, 153, 18.2 ṛte tasmānnaravyāghrāt kuntīputrād dhanaṃjayāt //
MBh, 5, 164, 17.2 putrād abhyadhikaṃ caiva bhāradvājo 'nupaśyati //
MBh, 6, 59, 28.2 na tatra kaścin na viṣaṇṇa āsīd ṛte rājan somadattasya putrāt //
MBh, 6, 74, 14.2 pratyudyayur mahārāja tava putrānmahābalān //
MBh, 6, 114, 75.1 vayaṃ śvetahayād bhītāḥ kuntīputrād dhanaṃjayāt /
MBh, 7, 56, 23.2 kaścinnānyaḥ priyataraḥ kuntīputrānmamārjunāt //
MBh, 7, 157, 34.1 ṛte mahārathāt pārthāt kuntīputrād dhanaṃjayāt /
MBh, 12, 29, 21.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 27.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ /
MBh, 12, 29, 34.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 39.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ /
MBh, 12, 29, 45.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 55.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 63.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 73.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 86.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 92.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 97.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 103.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 112.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 121.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 128.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 12, 29, 136.2 putrāt puṇyataraścaiva mā putram anutapyathāḥ //
MBh, 13, 47, 45.1 bhūyān syāt kṣatriyāputro vaiśyāputrānna saṃśayaḥ /
MBh, 13, 107, 61.2 anyatra putrācchiṣyād vā śikṣārthaṃ tāḍanaṃ smṛtam //
MBh, 14, 82, 11.1 eṣā tu vihitā śāntiḥ putrād yāṃ prāptavān asi /
Manusmṛti
ManuS, 4, 164.2 anyatra putrācchiṣyād vā śiṣṭyarthaṃ tāḍayet tu tau //
Bodhicaryāvatāra
BoCA, 9, 114.1 pitā cen na vinā putrātkutaḥ putrasya sambhavaḥ /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 4, 46.2 avasāne vinā putrāt pālakaḥ ko bhaviṣyati //
BKŚS, 5, 5.2 dṛṣṭādṛṣṭasukhaprāpteḥ putrād anyan na kāraṇam //
BKŚS, 19, 95.2 rājaputrād gṛhaprāptād āḍhyaḥ ko nāma na traset //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 28, 39.1 yathā putrāc ca vittāc ca pṛthaṅ martyaḥ pratīyate /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 659.1 adhunā dṛśyatāṃ pārthaḥ putrātpriyataro mama /
BhāMañj, 14, 163.2 āryaputra tvayātithyaṃ prāptaṃ putrādbalīyasaḥ //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 139, 3.1 budhaputrādathorvaśyāṃ ṣaṭ putrāstu śrutātmakaḥ /
GarPur, 1, 140, 7.2 manyuputrānmahāvīryātsuto 'bhavadurukṣayaḥ //
Kathāsaritsāgara
KSS, 6, 2, 50.1 phalaṃ yacca sutādānāt kutaḥ putrāt paratra tat /