Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 14, 8.2 dvau putrau vinatā vavre kadrūputrādhikau bale /
MBh, 1, 27, 26.2 janayiṣyasi putrau dvau vīrau tribhuvaneśvarau //
MBh, 1, 27, 34.1 janayāmāsa putrau dvāvaruṇaṃ garuḍaṃ tathā /
MBh, 1, 78, 9.1 yayātir devayānyāṃ tu putrāvajanayan nṛpaḥ /
MBh, 1, 115, 21.2 mādrīputrāvakathayaṃste viprāḥ prītamānasāḥ /
MBh, 1, 126, 29.2 putrau dṛṣṭvā susaṃtaptā nānvapadyata kiṃcana //
MBh, 1, 193, 5.3 kuntīputrān bhedayāmo mādrīputrau ca pāṇḍavau //
MBh, 1, 196, 6.2 punaḥ punaśca kaunteyān mādrīputrau ca sāntvayan //
MBh, 3, 72, 14.2 ihaiva putrau nikṣipya nalasyāśubhakarmaṇaḥ /
MBh, 3, 73, 26.2 utsṛjya sahasā putrau keśinīm idam abravīt //
MBh, 3, 252, 19.1 gadāhastaṃ bhīmam abhidravantaṃ mādrīputrau saṃpatantau diśaś ca /
MBh, 4, 66, 23.2 yudhiṣṭhiraṃ ca bhīmaṃ ca mādrīputrau ca pāṇḍavau //
MBh, 5, 116, 7.1 anapatyo 'si rājarṣe putrau janaya pārthiva /
MBh, 5, 140, 12.1 yadā drakṣyasi saṃgrāme mādrīputrau mahārathau /
MBh, 6, 98, 26.2 śaraughair vividhaistūrṇaṃ mādrīputrāvavārayan //
MBh, 6, 101, 31.3 mādrīputrau ca saṃrabdhau dvābhyāṃ dvābhyām atāḍayat //
MBh, 7, 100, 29.1 sa bhīmasenaṃ daśabhir mādrīputrau tribhistribhiḥ /
MBh, 7, 128, 22.1 sa bhīmasenaṃ daśabhir mādrīputrau tribhistribhiḥ /
MBh, 7, 164, 157.2 mādrīputrau ca bhīmaṃ ca rājānaṃ ca yudhiṣṭhiram //
MBh, 8, 26, 20.2 bhīmasenaṃ ca rādheya mādrīputrau yamāv api //
MBh, 8, 40, 14.2 pāṇḍuputrau maheṣvāsau vārayāmāsa patribhiḥ //
MBh, 8, 40, 19.2 mṛtyor upāntikaṃ prāptau mādrīputrau sma menire //
MBh, 8, 40, 21.1 mādrīputrau tataḥ śūrau vyatikramya mahārathau /
MBh, 8, 69, 7.1 dhṛṣṭadyumnaṃ yudhāmanyuṃ mādrīputrau vṛkodaram /
MBh, 9, 10, 19.2 draupadeyāṃstathā sarvānmādrīputrau ca pāṇḍavau //
MBh, 9, 11, 54.2 mādrīputrau śatenājau vivyādha niśitaiḥ śaraiḥ //
MBh, 9, 11, 60.1 sātyakiṃ bhīmasenaṃ ca mādrīputrau ca pāṇḍavau /
MBh, 9, 18, 22.1 adya jñāsyati saṃgrāme mādrīputrau mahābalau /
MBh, 9, 18, 65.1 mādrīputrau ca śakuniṃ sātyakiśca mahābalaḥ /
MBh, 9, 32, 12.1 phalgunaṃ vā bhavantaṃ vā mādrīputrāvathāpi vā /
MBh, 11, 12, 15.1 tataḥ sa bhīmaṃ ca dhanaṃjayaṃ ca mādryāśca putrau puruṣapravīrau /
MBh, 12, 39, 4.2 bhīmasenārjunau caiva mādrīputrau ca pāṇḍavau //
MBh, 13, 4, 28.2 tvaṃ ca sā copayuñjīthāṃ tataḥ putrāvavāpsyathaḥ //
MBh, 14, 51, 26.2 bhīmasenaṃ ca durdharṣaṃ mādrīputrau ca pāṇḍavau /
MBh, 14, 62, 3.4 arjunaṃ bhīmasenaṃ ca mādrīputrau yamāvapi //
MBh, 15, 14, 9.1 hataputrāvimau vṛddhau viditvā duḥkhitau tathā /
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 47, 8.2 atithī paramau prāptau putrau daśarathasya tau /
Rām, Bā, 49, 22.2 nyavedayan mahātmānau putrau daśarathasya tau //
Rām, Ay, 68, 15.2 vahamānau dadarśorvyāṃ putrau vigatacetasau //
Rām, Ay, 68, 16.1 tāv ardhadivase śrāntau dṛṣṭvā putrau mahītale /
Rām, Ay, 68, 21.2 ahaṃ tu magnau śocāmi svaputrau viṣame sthitau //
Rām, Ār, 22, 34.2 tau rājaputrau sahasābhyupetā mālā grahāṇām iva candrasūryau //
Rām, Su, 50, 14.1 asmin vinaṣṭe na hi dūtam anyaṃ paśyāmi yastau nararājaputrau /
Rām, Su, 50, 17.2 tau rājaputrau vinigṛhya mūḍhau pareṣu te bhāvayituṃ prabhāvam //
Rām, Yu, 38, 37.2 samprekṣya saṃcintya ca rājaputrau paraṃ viṣādaṃ samupājagāma //
Rām, Yu, 48, 13.2 vānarān rājaputrau ca kṣipram eva vadhiṣyati //
Rām, Yu, 61, 19.2 āryaputrāvatikramya kasmāt pṛcchasi mārutim //
Rām, Yu, 107, 36.1 iti pratisamādiśya putrau sītāṃ tathā snuṣām /
Rām, Utt, 86, 2.1 tasmin gīte tu vijñāya sītāputrau kuśīlavau /
Rām, Utt, 88, 4.1 jānāmi cemau putrau me yamajātau kuśīlavau /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Śār., 1, 62.2 ojo 'ṣṭame saṃcarati mātāputrau muhuḥ kramāt //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 22, 129.2 pitarau draṣṭum icchāmi priyaputrau priyāv iti //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 23, 78.2 tasyāmutpādayāmāsa putrau dvau niśaṭholmukau //
Matsyapurāṇa
MPur, 4, 44.3 pṛthurnāma mahātejāḥ sa putrau dvāv ajījanat //
MPur, 5, 25.2 avāpa cānalāt putrāv agniprāyaguṇau punaḥ //
MPur, 32, 9.1 yayātirdevayānyāṃ tu putrāv ajanayannṛpaḥ /
MPur, 44, 70.2 āhukātkāśyaduhitā dvau putrau samasūyata //
MPur, 48, 15.1 mahāmanāstu dvau putrau janayāmāsa viśrutau /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 4, 12, 37.1 tasyāṃ cāsau krathakaiśikasaṃjñau putrāv ajanayat //
ViPur, 4, 15, 20.1 baladevo 'pi revatyāṃ viśaṭholmukau putrāv ajanayat //
ViPur, 4, 20, 34.1 satyavatyāṃ ca citrāṅgadavicitravīryau dvau putrāv utpādayāmāsa śaṃtanuḥ //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 17, 2.2 pūrṇe varṣaśate sādhvī putrau prasuṣuve yamau //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 7, 301.2 sāśvasūtau saputrau ca kathāśeṣau cakāra tau //
BhāMañj, 7, 329.1 sasainyo rājaputrau tau hatvā vipulavikramau /
BhāMañj, 7, 569.2 dhruvaṃ ca jaladhāraṃ ca rājaputrāvadārayat //
BhāMañj, 8, 172.1 sa sātyakiṃ bhīmasenaṃ mādrīputrau kirīṭinam /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 143, 49.2 putrau kuśalavau dṛṣṭvā tau ca rājye 'bhyaṣecayat //