Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 1, 125, 23.1 bhramataśca varāhasya lohasya pramukhe samam /
MBh, 2, 28, 31.1 pramukhe sarvasainyasya bhītodvignasya bhārata /
MBh, 2, 37, 8.1 vṛṣṇisiṃhasya suptasya tatheme pramukhe sthitāḥ /
MBh, 5, 56, 11.2 sa tasya senāpramukhe dhṛṣṭadyumno mahāmanāḥ //
MBh, 5, 70, 86.2 kruddhasya pramukhe sthātuṃ siṃhasyevetare mṛgāḥ //
MBh, 5, 91, 21.2 kruddhasya pramukhe sthātuṃ siṃhasyevetare mṛgāḥ //
MBh, 5, 161, 7.1 śikhaṇḍinaṃ ca bhīṣmāya pramukhe samakalpayat /
MBh, 5, 181, 5.2 yuyutsur jāmadagnyasya pramukhe vītabhīḥ sthitaḥ //
MBh, 6, 91, 45.2 prāhiṇot tasya nāgasya pramukhe nṛpasattama //
MBh, 6, 95, 12.2 tasyāhaṃ pramukhe bāṇānna muñceyaṃ kathaṃcana //
MBh, 6, 95, 25.1 śikhaṇḍinaṃ naravyāghra bhīṣmasya pramukhe 'nagha /
MBh, 6, 95, 28.2 agrataḥ sarvasainyānāṃ vyūhasya pramukhe sthitāḥ //
MBh, 6, 97, 37.1 śāradvatastato rājan bhīṣmasya pramukhe sthitam /
MBh, 6, 103, 98.1 te vayaṃ pramukhe tasya sthāpayitvā śikhaṇḍinam /
MBh, 6, 106, 38.1 so 'nyat kārmukam ādāya bhīṣmasya pramukhe sthitaḥ /
MBh, 6, 107, 16.2 śaineyaṃ yodhayāmāsur bhīṣmasya pramukhe tadā //
MBh, 7, 6, 8.2 yayau vaikartanaḥ karṇaḥ pramukhe sarvadhanvinām //
MBh, 7, 6, 16.1 vyūhapramukhatasteṣāṃ tasthatuḥ puruṣarṣabhau /
MBh, 7, 34, 9.2 na śekuḥ pramukhe sthātuṃ bhāradvājasya pāṇḍavāḥ //
MBh, 7, 66, 2.1 sa tu droṇaṃ samāsādya vyūhasya pramukhe sthitam /
MBh, 7, 69, 24.1 dhanaṃjayena cotsṛṣṭo vartate pramukhe mama /
MBh, 7, 71, 2.1 bhāradvājaṃ samāsādya vyūhasya pramukhe sthitam /
MBh, 7, 71, 19.2 anadad bhairavaṃ nādaṃ vāhinyāḥ pramukhe tava //
MBh, 7, 76, 40.2 dṛṣṭvā duryodhanaṃ tatra kṛṣṇayoḥ pramukhe sthitam //
MBh, 7, 104, 6.2 pradhakṣyato raṇamukhe ke vīrāḥ pramukhe sthitāḥ //
MBh, 7, 110, 7.2 na śaktāḥ pramukhe sthātuṃ nūnaṃ bhīmasya saṃjaya //
MBh, 7, 122, 87.1 durmukhaṃ pramukhe kṛtvā satataṃ citrayodhinam /
MBh, 7, 125, 2.2 kruddhasya pramukhe sthātuṃ paryāptā iti māriṣa //
MBh, 7, 135, 18.2 pramukhe pāṇḍuputrāṇāṃ dhṛṣṭadyumnasya cābhibho //
MBh, 7, 153, 36.2 duryodhanasya pramukhe cikṣepa gatacetanam //
MBh, 7, 154, 1.3 nanāda vividhānnādān vāhinyāḥ pramukhe sthitaḥ //
MBh, 7, 157, 28.2 na hyenam aicchat pramukhe sauteḥ sthāpayituṃ raṇe //
MBh, 7, 164, 4.2 nāśakat pramukhe sthātuṃ śarajālaprapīḍitaḥ //
MBh, 7, 165, 54.2 tāvakānāṃ maheṣvāsaḥ pramukhe tat samākṣipat //
MBh, 8, 5, 83.2 pumān ādhiratheḥ kaścit pramukhe sthātum arhati //
MBh, 8, 17, 11.1 pramukhe vartamānaṃ tu dvipaṃ vaṅgasya sātyakiḥ /
MBh, 9, 10, 38.1 pramukhe sahadevasya jaghānāśvāṃśca madrarāṭ /
MBh, 9, 11, 56.2 pramukhe vartamānasya bhallenāpaharad rathāt //
MBh, 9, 12, 27.2 na śekuḥ pramukhe sthātuṃ tasya śatruniṣūdanāḥ //
MBh, 9, 15, 64.2 pramukhe vartamānasya bhallenāpāharad dhvajam /
MBh, 9, 16, 62.2 pramukhe vartamānasya bhallenāpāharacchiraḥ //
MBh, 9, 18, 60.1 śreyo no bhīmasenasya kruddhasya pramukhe sthitam /
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 84, 18.2 abhipatya jaghānāsya pramukhe taṃ mahāgajam //
Rām, Yu, 99, 3.2 kruddhasya pramukhe sthātuṃ trasyatyapi puraṃdaraḥ //
Rām, Yu, 101, 19.2 pragṛhītāñjalir vākyaṃ sītāyāḥ pramukhe sthitaḥ //
Rām, Yu, 115, 10.2 kausalyāṃ pramukhe kṛtvā sumitrāṃ cāpi niryayuḥ //
Rām, Utt, 6, 36.2 asmākaṃ pramukhe sthātuṃ sarva eva hi bibhyati //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 7, 316.1 asmin avasare yuddhe vyūhasya pramukhe 'bhavan /