Occurrences

Kathāsaritsāgara

Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 4, 386.2 prāgambudhau pravahaṇapramocanapaṇārjitām //