Occurrences

Ṛgvedakhilāni

Ṛgvedakhilāni
ṚVKh, 3, 3, 3.2 indraṃ tam acchāvada navyasyā maty aviṣyantaṃ na bhojase //