Occurrences

Buddhacarita

Buddhacarita
BCar, 12, 22.1 jāyate jīryate caiva bādhyate mriyate ca yat /
BCar, 14, 26.1 khasthāḥ khasthairhi bādhyante jalasthā jalacāribhiḥ /