Occurrences

Gobhilagṛhyasūtra

Gobhilagṛhyasūtra
GobhGS, 4, 2, 20.0 sakṛdācchinnaṃ darbhamuṣṭiṃ stṛṇoti //