Occurrences

Ṛgvedakhilāni

Ṛgvedakhilāni
ṚVKh, 3, 3, 2.1 pārṣadvānaḥ praskaṇvaṃ samasādayacchayānaṃ jivrim uddhitam /