Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 1, 96, 53.20 ityuktvāmbāṃ samālokya vidhivad vākyam abravīt /
MBh, 2, 18, 8.3 bhīmapārthau samālokya samprahṛṣṭamukhau sthitau //
MBh, 3, 21, 17.1 sa samālokya dūrānmāṃ smayann iva yudhiṣṭhira /
MBh, 3, 213, 31.1 samālokyaikatām eva śaśino bhāskarasya ca /
MBh, 3, 281, 101.2 diśaḥ sarvāḥ samālokya kaṭhine dṛṣṭim ādadhe //
MBh, 5, 21, 8.2 duryodhanaṃ samālokya karṇo vacanam abravīt //
MBh, 6, 54, 26.1 dravatastān samālokya bhīṣmadroṇau mahārathau /
MBh, 6, 60, 64.1 tān prayātān samālokya yudhiṣṭhirapurogamāḥ /
MBh, 6, 65, 2.2 te sarve sahitā yuddhe samālokya parasparam //
MBh, 6, 77, 21.1 maṇḍalaṃ tu samālokya vyūhaṃ paramadāruṇam /
MBh, 7, 81, 42.1 virathaṃ taṃ samālokya vyāyudhaṃ ca viśeṣataḥ /
MBh, 7, 131, 24.1 taṃ visaṃjñaṃ samālokya yuyudhānaśarārditam /
MBh, 7, 134, 53.1 dravatastān samālokya rājā duryodhano nṛpa /
MBh, 8, 31, 30.1 tad etad vai samālokya pratyamitraṃ mahad balam /
MBh, 8, 63, 6.2 tau rathāv abhidhāvantau samālokya mahīkṣitām //
MBh, 10, 9, 18.3 aśvatthāmā samālokya karuṇaṃ paryadevayat //
MBh, 12, 21, 10.1 etat sarvaṃ samālokya budhānām eṣa niścayaḥ /
MBh, 12, 136, 17.2 arthayuktiṃ samālokya sumahad vindate phalam //