Occurrences

Dhanvantarinighaṇṭu

Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, Candanādivarga, 61.2 bolaṃ gandharasaṃ piṇḍaṃ nirlohaṃ barbaraṃ rasam /
DhanvNigh, Candanādivarga, 61.3 gopakaṃ nālikaṃ pauraṃ viṣaṃ gandharasaṃ viduḥ //