Occurrences

Ṛgvedakhilāni

Ṛgvedakhilāni
ṚVKh, 4, 8, 7.1 sadaspatim adbhutaṃ priyam indrasya kāmyam /