Occurrences

Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Mṛgendraṭīkā
Rasaprakāśasudhākara
Tantrāloka
Āyurvedadīpikā
Śyainikaśāstra
Haribhaktivilāsa
Rasārṇavakalpa

Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 104, 17.2 pādimeṇḍhrāya yadyaṅgadhātusaptakadhāriṇe //
Matsyapurāṇa
MPur, 97, 18.2 dvīpasaptakapatiḥ punaḥ punarvarmamūrtir amitaujasā yutaḥ //
Mṛgendraṭīkā
MṛgṬīkā zu MṛgT, Vidyāpāda, 4, 2.2, 3.0 sā ca śaktiḥ sarvajñānakriyārūpā śivavat sarvāṇūnāṃ vidyata eva teṣāṃ cānādyavidyāruddhatvāc chivānugrahaṃ vinā na tatsamānā bhavatīti prakṣīṇakārmamāyīyabandhānāṃ vijñānakevalānām añjanaparipākādyanusāreṇa tatpadayogyānām aṣṭakaṃ mantrakoṭisaptakaparivāraṃ vāmādiśaktinavakayuktaṃ ca karoti //
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 4, 93.3 hanti bhakṣaṇamātreṇa saptakaikena nānyathā //
Tantrāloka
TĀ, 8, 105.1 girisaptakaparikalpitatāvatkhaṇḍāstu pañca śākādyāḥ /
TĀ, 8, 422.2 iti saptaviṃśatipurā vidyā puruṣāditattvasaptakayuk //
Āyurvedadīpikā
ĀVDīp zu Ca, Cik., 2, 3, 17.2, 4.0 snigdhānāmiti snehopagānāṃ mṛdvīkādīnāṃ daśānāṃ saptakakaṣāyavargoktānām //
Śyainikaśāstra
Śyainikaśāstra, 5, 56.1 trisaptakadinānyeva yujyante sarvaśākhināṃ /
Śyainikaśāstra, 5, 74.1 dātavyaṃ hi yathā mātrā trisaptakadināvadhi /
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 2, 242.2 sarvauṣadhipañcaratnamṛtsnāsaptakagarbhitam //
Rasārṇavakalpa
RAK, 1, 380.2 saptakatritayenaiva valayaḥ palitāni ca //
RAK, 1, 414.1 saptakatritayenaiva sarvavyādhivivarjitam /