Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 8, 1, 19.1 indrāya su madintamaṃ somaṃ sotā vareṇyam /
ṚV, 8, 13, 23.2 ajuryasya madintamaṃ yam īmahe //
ṚV, 9, 15, 8.2 svāyudham madintamam //