Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 6, 42, 2.1 em enam pratyetana somebhiḥ somapātamam /
ṚV, 8, 12, 20.1 yajñebhir yajñavāhasaṃ somebhiḥ somapātamam /