Occurrences

Hiraṇyakeśigṛhyasūtra
Ṛgvedakhilāni

Hiraṇyakeśigṛhyasūtra
HirGS, 1, 25, 1.17 yo vaśāyāṃ garbho yaśca vehatīndrastaṃ nidadhe vanaspatau /
Ṛgvedakhilāni
ṚVKh, 2, 10, 5.1 yo vaśāyāṃ garbho yo 'pi vehatīndras tan nidadhe vanaspatau /