Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 9, 20, 7.1 krīᄆur makho na maṃhayuḥ pavitraṃ soma gacchasi /