Occurrences

Kathāsaritsāgara

Kathāsaritsāgara
KSS, 1, 4, 79.2 tato niruttaraḥ sarvaṃ sa vaṇik tat prapadyata //