Occurrences

Ṛgvedakhilāni

Ṛgvedakhilāni
ṚVKh, 4, 5, 10.1 yas te parūṃṣi saṃdadhau rathasyeva ṛbhur dhiyā /