Occurrences

Bodhicaryāvatāra
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Bodhicaryāvatāra
BoCA, 7, 29.2 bodhicittabalādeva śrāvakebhyo'pi śīghragaḥ //
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 13, 126.1 sarveṣāṃ sarvajñatāhārakaṃ mahācūḍāmaṇiprakhyaṃ tathāgataḥ śrāvakebhyo 'nuprayacchati sma //